Ecologie van economie

Zichtbaar wordt dat een nieuwe economie mogelijk  is. Een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen. Een economie die ‘draait’ op hernieuwbare, schone, energie. Een economie waarin de verantwoordelijkheid voor economie, ecologie en samenleving gekoppeld wordt. Een economie waarin waardecreatie, zowel in economisch als in ecologisch en sociaal opzicht telt. Dat is een economie waarin de producent niet alleen een product levert (verkoopt) maar ook verantwoordelijkheid neemt voor de prestatie van het  product.

Dit zijn enkele van de kenmerken van de circulaire economie, die zich ontwikkelt als ‘opvolger’ van de lineaire economie die de afgelopen eeuwen, vanaf de industriële revolutie karakteriseert. 

De circulaire economie realiseert een positieve spiraal, die welvaart bevordert in een wereld van eindige hulpbronnen.

Hierover schreef Douwe Jan Joustra voor het One Planet Architecture instituut de notitie ‘Ecologie van economie’. Deze notitie schetst enkele educatieve  perspectieven voor de burger en professional van de toekomst in een circulaire economie. Dat leidt tot herijking van competentieprofielen, herijking van benodigde basiskennis maar ook de vraag ‘wat kunnen we leren van de natuur’ en welke leerstrategieën zijn passend? 

Een eerste discussie vond plaats met vertegenwoordigers uit onderwijs, natuur- en milieueducatie, bedrijfsleven, overheid en onderzoek (Kasteel Groeneveld 30 januari 2013). Het resultaat is geen leerprogramma, lespakket of methode. Het is een analyse van nieuwe en bestaande inhouden en ontwikkelrichtingen. Het vormt de basis waarop leerprocessen kunnen worden ingericht, zowel in het primair en secundair onderwijs als in beroepsgerichte opleidingen. 

Dit document is te beschouwen als een ‘map bouwelementen’ voor educatieve programmering voor de circulaire economie: basiskennis met doorkijkjes naar toepassingsgerichte kennis. Voor praktijkvoorbeelden van nieuwe businessmodellen, zie de bronnen: www.ellenmacarthurfoundation.org en www.circleeconomy.nl 

Download rapport hier: Ecologie van economie