Ondernemen in de circulaire economie

Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’

Overstappen op de circulaire economie kan Nederland ruim €7 miljard per jaar en 50.000 nieuwe banen opleveren gaf onderzoek van TNO aan. In het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ krijgen ondernemers praktische adviezen hoe zij deze kansen kunnen verzilveren in hun eigen bedrijf. Koning Willem-Alexander nam het rapport op 30 januari 2014 in ontvangst op de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland. Het rapport is een initiatief van OPAi in samenwerking met MVO-Nederland.

Het rapport Ondernemen in de circulaire economie toont bedrijven hoe zij circulair kunnen werken. In de circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft. De schrijvers van het rapport benoemen de keuzemogelijkheden voor ondernemers. Zij zetten vijftien variabelen (KPI’s) op een rij waarop bedrijven kunnen sturen, waarmee zij kringlopen kunnen sluiten en nieuwe product-service combinaties kunnen ontwikkelen. Denk aan: de inkomsten uit verkochte gerepareerde producten vergeleken met de totale inkomsten, de technische levensduur van producten, de mate waarin die ontleedbaar zijn en het gehalte aan toxische stoffen in een product of nodig voor de fabricage daarvan. De aanbevelingen worden geïllustreerd met veel voorbeelden en concreet uitgewerkt voor een onderdeel van de bouwsector.

Waardevolle grondstoffen behouden

Het rapport laat zien ondernemers kunnen inzetten op thema’s als de technische levensduur van producten, hergebruik en omzet uit gerepareerde producten. Al bij het ontwerp van nieuwe producten kunnen zij rekening houden met reparatie en hergebruik. Nu worden veel producten zoals mobiele telefoons als afval afgevoerd, terwijl er nog veel waarde in zit als component of grondstof. In de circulaire economie ontstaan ook nieuwe businessmodellen rond gedeeld gebruik en andere vormen van samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de Smart Meter (smart grid) van Alliander en de samenwerking tussen Waternet en AEB Amsterdam om stoffen terug te winnen uit afvalwater.

Ondernemen in de circulaire economie

partners

Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ is een initiatief van One Planet Architecture institute (OPAi) en kwam tot stand in samenwerking met MVO Nederland. Het rapport werd geschreven door PwC, DRIFT, SITA en OPAi.

Zowel Henk Kamp (minister van Economische Zaken) als Wiebe Draijer (voorzitter van de Sociaal Economische Raad) schreven er een voorwoord bij.
Partners: Rabobank, SITA/Suez Environment, Alliander, Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Waternet, AEB Amsterdam, Wereld Natuur Fonds (advies), Ministerie van Economische Zaken, TurnToo (inkind) en Planbureau voor de Leefomgeving (advies). Mede mogelijk gemaakt door de Stichting DOEN.

Het rapport is hier te downloaden: ondernemen in de circulaire economie

De printversie treft u hier aan: ondernemen in de circulaire economie printversie

werkboek ‘circulaire economie’ voor het midden en klein bedrijf

Het digitale werkboek ‘Guided Choices towards a Circular Business Model’ is gepresenteerd. Dit werkboek voor bedrijven helpt hen om te ontdekken of de circulaire economie iets voor hen kan betekenen. Het werkboek is bedoeld als bron van inspiratie en ondersteuning voor het MKB. Zoals de titel belooft: ‘bevat het werkboek begeleide keuzes richting een circulair verdienmodel’.

Douwe Jan Joustra, managing partner van OPAi is één van de auteurs.

Het werkboek

Het werkboek is bedoeld als bron van inspiratie en ondersteuning voor het MKB om inzicht te krijgen in wat de circulaire economie voor hen kan betekenen. De kern van het werkboek zijn de keuzes die bedrijven moeten maken tijdens hun zoektocht naar een circulaire business case. Ieder bedrijf is anders en maakt andere keuzes. Het werkboek laat zien dat er meerdere oplossingen zijn voor hetzelfde probleem. Op basis van de gegeven mogelijkheden kan de best passende oplossing voor ieder bedrijf worden gecreëerd. Het werkboek helpt bij het creëren van bewustzijn, leren over de situatie van je bedrijf en je partners, product (her)ontwerp, het opnieuw vormgeven van de service en hetgeen bedacht is te testen met een berekening met behulp van een verdienmodel.

Het werkboek is vanaf vandaag te bekijken op de site van C2C Bizz. Of hier te downloaden: Guided_Choices_towards_a_Circular_Business_Model

Achtergrondinformatie

Totstandkoming: Het werkboek de ‘Guided Choices’ is een initiatief van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) binnen het Interreg IVB project C2C BIZZ. Het doel van C2C BIZZ is het toepassen van Cradle to Cradle op bedrijventerreinen. Om bedrijven en ondernemers te betrekken, wil het SRE ze ondersteuning bieden op het gebied van de circulaire economie om te laten zien hoe Cradle to Cradle tot winst kan leiden. Douwe Jan Joustra van het One Planet Architecture institute (OPAi) en Frits Engelaer en Egbert de Jong van De Lage Landen zijn gevraagd de handen ineen te slaan en een handleiding te ontwikkelen. De inhoud is bepaald op basis van vragen; de vragen die zijn gesteld tijdens interviews en een bijeenkomst met verschillende bedrijven. De vragen zijn gebruikt om onderwerpen gerelateerd aan de circulaire economie te bespreken.

Circulaire economie & Cradle to Cradle

De circulaire economie lijkt de economie van de toekomst te zijn. Een economie die nieuwe waarden creëert. Een economie die vandaag producten maakt, die de grondstoffen van de toekomst zijn. Een economie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. Een economie die verantwoordelijkheid voor mensen, planeet en economie verbindt. Een economie die winstgevend is. Het geeft producenten de kans de waarde en kwaliteit van de prestatie van hun producten aan hun klanten te tonen. Producten zijn ontworpen voor prestatie en voor hergebruik van alle materialen. De introductie van de circulaire economie leidt tot een nieuwe visie op grondstoffen, energie en vooral op nieuwe manieren van waardecreatie en ondernemerschap. Het is gebaseerd op de principes en ideeën van Cradle to Cradle: afval is voedsel, gebruik hernieuwbare energie en creëer diversiteit. De circulaire economie is een trending topic voor bedrijven en beleid. Maar hoe kun je meedoen?

C2C BIZZ

C2C BIZZ is de samenwerking tussen elf Noordwest-Europese partners met als doel de toepassing van Cradle to Cradle op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. De drie Cradle to Cradle principes worden toegepast op het gehele proces van bedrijventerrein(her)ontwikkeling. Dit moet leiden tot toekomstbestendige bedrijventerreinen met een positief effect op de omgeving, de maatschappij en de economie. Gedurende vier jaar worden de innovatieve aspecten van de transitie naar Cradle to Cradle bestudeerd, ontwikkeld en getest. Natuurlijk worden bedrijven hierbij betrokken om actief mee te doen en te leren over Cradle to Cradle. Samen vormen de pilots van het project één transnationaal Cradle to Cradle bedrijventerrein met een nieuwe vorm van parkmanagement. Tools, instrumenten en handleiding worden ontwikkeld om de toepassing van Cradle to Cradle op bedrijventerreinen te ondersteunen. Het uiteindelijke resultaat is een roadmap, die de weg wijst naar een 100% Cradle to Cradle bedrijventerrein. C2C BIZZ ontvangt European Regional Development Funding via INTERREG IVB.

workbook ‘Circular Economy’ for small and medium enterprises

On 21st November 2013 the digital workbook ‘Guided Choices towards a Circular Business Model’ is presented. This workbook supports companies to find out how the Circular Economy can be of value for them. The workbook is meant as a source of inspiration and support for small- and medium enterprises. The title is a promise: the workbook provides guided choices towards a circular business model. OPAi is one of the authors of this dynamic publication. The workbook can be downloaded at http://www.c2cbizz.com/tools/ or download here: Guided_Choices_towards_a_Circular_Business_Model.

The workbook

The workbook is meant to be a source of inspiration and support for small- and medium enterprises (SME’s) that want to enter the Circular Economy. The focus is on the choices that companies need to make in their search for a circular business model. Each company is different and makes different choices. The workbook shows there are multiple solutions for the same problem. Based on the given possibilities the best solution for each company can be created. The workbook supports raising awareness, learning about the situation of the company and it’s partners, product (re-)design, service redesign and testing concepts in a business model calculation.

Background information:

Creation of the ‘Guided Choices’ is an initiative of City Region Eindhoven (SRE) within the Interreg IVB project C2C BIZZ. The aim of C2C BIZZ is to apply Cradle to Cradle on business sites. To involve companies and entrepreneurs, SRE wants to give them more guidance on the circular economy topic to show how the Cradle to Cradle philosophy can lead to profits. Therefore Douwe Jan Joustra of One Planet Architecture institute (OPAi) and Frits Engelaer and Egbert de Jong of De Lage Landen were asked to join their forces and develop a guideline. The content was made based on questions; the questions that were asked during interviews and roundtable discussions with various businesses. The questions are used to cover several subjects related to the circular economy.

Circular economy & Cradle to Cradle

The circular economy is to be the economy of the future. An economy that creates new values. An economy that produces products today, which will become the resources of the future. An economy based on renewable sources of energy. An economy that connects responsibilities for people, planet and economy. An economy that is profitable. It enables producers to show the value and quality of the performance of their products to the customer. Products are designed for performance and also for re-use of all materials. The introduction of the circular economy brought a vision on resources, energy and most and for all on new ways of value creation and entrepreneurship. It is based on the principles and ideas of Cradle to Cradle: waste is food, use current solar income and celebrate diversity. The circular economy is the trending topic in business and policies. But how can you benefit?

C2C BIZZ

C2C BIZZ is the collaboration of eleven North Western European partners with the objective to enhance the implementation of Cradle to Cradle on new and existing business sites. The three Cradle to Cradle principles are applied to the entire process of business area (re-) development, leading to business sites with a positive impact on environment, society and economy and that are future proof. During four years the different innovative aspects of transition towards Cradle to Cradle will be studied, developed and tested on pilot sites in different countries. Of course companies on the business sites will be involved to actively contribute and become aware of Cradle to Cradle. Together the pilots comprise one complete transnational Cradle to Cradle business site and a new form of park management. Tools, instruments and guidelines will be developed to facilitate the application of Cradle to Cradle on business sites. The final result of the project will be a roadmap, that leads the way to a 100% Cradle to Cradle business site. C2C BIZZ has received European Regional Development Funding through INTERREG IV B.

Zeeland circulair?

Hoe gaan we dat aanpakken? En wat kan de Circulaire Economie betekenen voor Zeeland?  De provincie Zeeland bruist als het gaat om de ontwikkeling van de circulaire economie. In het college van Gedeputeerde Staten is het besproken en als thema vastgelegd voor de inzet van het programma Duurzaam Door. Maar wat bruist er dan verder? En: wat is die Circulaire Economie?

De provincie Zeeland werkt samen met het One Planet Architecture institute (OPAi) aan dit thema. Doel is het bouwen van een economisch system waarin grondstoffen rouleren, gebruik gemaakt wordt van groene energie en ecologische principes leidend zijn.

Samen met beleidsmakers van de Provincie Zeeland en met deskundigen uit de Zeeuwse natuur en milieueducatie heeft OPAi zich in de afgelopen weken gedurende twee masterclasses over de vragen gebogen.

We begonnen telkens met een introductie van onze eigen visie op de circulaire economie. Daarna hebben de groepen in meerdere stappen zelf het thema verkend. Samen hebben we vervolgens de circulaire economie in de Zeeuwse context geplaatst.

Wat betekent het nu voor de Zeeuwse economie? Om die vraag te beantwoorden is eerst een verdere verkenning nodig van de betekenis van circulaire economie. Wij hebben een paar inzichten gedeeld:

zorg voor verantwoordelijkheid. Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de prestatie van een product en de verwerking aan het eind van de levensduur of gebruiksduur?

vergeet afval, werk met grondstoffen. Dat vraagt nieuwe ontwerpen van producten, zodat de grondstoffen herwonnen kunnen worden aan het eind van de levensduur of gebruiksduur van een product;

3 wat is er nodig om een circulaire economie draaiende te houden: nieuwe verdienmodellen, samenwerking en energie, veel energie.

In beide sessies kwam over deze punten al snel discussie los en vanaf dat moment waren de groepen nauwelijks nog te stoppen. Het onderwerp raakt mensen en de reacties zijn vrijwel unaniem positief.

Een van de belangrijkste kenmerken van de circulaire economie is volgens ons het verleggen van eigendom van consument naar producent. Pionier Thomas Rau noemt dit ‘performance-based contracting.’ Producenten bieden producten als dienst aan die door mensen wordt gebruikt in plaats van geconsumeerd. Als voorbeeld: de klant koopt geen lampen meer, maar Philips (of een andere producent) zorgt voor ‘licht op tafel’.

In beide sessies leidt deze insteek tot verbazing en vragen. Men is gewend om spullen te bezitten, ze maken onderdeel uit van onze identiteit, zo is de veronderstelling. Waarom zou men eigendom loslaten?

Dit is een interessante discussie, waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Eigendom blijkt vaak niet echt nodig om toch trots of identiteit te kunnen hebben. Het digitale kastje van de provider is ook niet uw eigendom, maar goed internet of vele TV-zenders bieden u wel een goed leven. Intussen kan iedereen nog steeds zelf kiezen wat er mee gedaan wordt of waar naar gekeken wordt.

Voor het sluiten van grondstoffen kringlopen is het verleggen van eigendom naar de producent een essentiële stap. Maar er zullen waarschijnlijk altijd spullen zijn waarvan mensen en niet producenten eigenaar zullen blijven.

Naast de eigendomsvraag hebben we ook tijd besteed aan andere belangrijke vragen. Is de circulaire economie relevant voor Zeeland? En zo ja, wat is de potentie en hoe kunnen ondernemers, beleidsmakers en onderwijzers er mee aan de slag?

Er is vrijwel direct een link gelegd met reeds een aantal jaren lopende initiatieven omtrent Cradle to Cradle en de groeiende Zeeuwse biobased economy. Cradle to Cradle en biobased economy zijn op dit moment op het niveau van productontwikkeling en materiaalgebruik bezig. De toegevoegde waarde van de circulaire economie ligt bij Cradle to Cradle vooral bij het ontwikkelen van business cases. In relatie met de biobased economy zorgt aandacht voor de circulaire economie voor sluiting van materiaal kringlopen in de technische sfeer.

De grootste innovatiekracht zien de deelnemers bij het Zeeuwse mkb. Om ondernemers te informeren over de kansen van de circulaire economie ligt hier een rol voor de overheid en de NME sector. Een mooi voorbeeld hiervan is het Tholense cradle-to-cradle ondernemersoverleg onder leiding van de gemeente. Zo raakte bijvoorbeeld het Tholense bedrijf Deltaglas zodanig geïnspireerd dat zij inmiddels hun productieafval hebben geëlimineerd. Alle productierestanten worden nu zodanig opgewerkt op eigen terrein dat andere bedrijven deze als input voor hun productie kunnen gebruiken.

Op overheidsniveau worden op dit moment vooral kansen gezien op het gebied van inkoop en aanbesteding. Door de schaal van overheidsinkopen kunnen andere keuzes tot een kwalitatieve verschuiving van marktvraag leiden, waardoor bedrijven gestimuleerd worden om de veranderde vraag op innovatieve manieren te beantwoorden.

Tenslotte is er een belangrijke rol voor educatie. Enerzijds binnen het reguliere onderwijs, beroepsopleidingen van MBO tot University College, anderzijds voor NME voor een breed publiek van alle leeftijden. Dit vraagt nog wel een inhoudelijke discussie over de te kiezen inzet van de educatie en informatie.

Dit haakt aan bij een belangrijke conclusie van de twee sessies. De circulaire economie is van iedereen en kan alleen met z’n allen waar worden gemaakt. De meerderheid van de ondernemers is nog niet met circulaire ideeën in aanraking gekomen. De deelnemers van de twee masterclasses zijn koplopers en zitten bovendien in sleutelposities voor verandering. Tot zich een meerderheid van de Zeeuwse bevolking bewust is van de circulaire economie is de belangrijkste taak het informeren van ondernemers, burgers, overheid en onderwijs.

Op zoek naar Zeeuwse kansen en de betekenis voor beleid van de provincie Zeeland. Dat is de opgave voor de komende maanden. Het gaat om een mooie combinatie van de basis ontwikkelen en de (eerste) toepassingen realiseren in Zeeland.

Zeeland koploper in de circulaire economie: het kán en dus gaan we dat doen!

 

Educatie circulaire economie

De Circulaire Economie blijft groeien. Ook is er steeds meer belangstelling voor de kennisbasis die we hebben genoemd vanuit de gedachte ‘inspired by nature’. Natuurlijk vraagt het ook een nieuwe vorm van economie-onderwijs en wellicht zelfs een hele nieuwe vorm van onderwijs.

Graag nodig ik je uit voor (weer) een sessie op kasteel Groeneveld om dieper in te gaan op de educatieve uitdaging en de kansen die dat ons biedt.

Programma download: Groeneveld 2

Tijdens deze bijeenkomst spreken we ook over het starten van een netwerk in Nederland van ‘ambassadeurs CEE’ (Circle Economy Education). Daarmee zouden we graag willen werken aan kennis- en methodiekontwikkeling. Doel is een netwerk te krijgen van mensen waarop een beroep gedaan kan worden door onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Mocht je daar belangstelling voor hebben, dan hoor ik dat ook graag.

LEREN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

DONDERDAG 16 MEI 2013

09.30 – 12.30 UUR

KASTEEL GROENEVELD, BAARN

 AANMELDEN: djjATopai.eu  ovv Groeneveld sessie

 

Ecologie van economie

Zichtbaar wordt dat een nieuwe economie mogelijk  is. Een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen. Een economie die ‘draait’ op hernieuwbare, schone, energie. Een economie waarin de verantwoordelijkheid voor economie, ecologie en samenleving gekoppeld wordt. Een economie waarin waardecreatie, zowel in economisch als in ecologisch en sociaal opzicht telt. Dat is een economie waarin de producent niet alleen een product levert (verkoopt) maar ook verantwoordelijkheid neemt voor de prestatie van het  product.

Dit zijn enkele van de kenmerken van de circulaire economie, die zich ontwikkelt als ‘opvolger’ van de lineaire economie die de afgelopen eeuwen, vanaf de industriële revolutie karakteriseert. 

De circulaire economie realiseert een positieve spiraal, die welvaart bevordert in een wereld van eindige hulpbronnen.

Hierover schreef Douwe Jan Joustra voor het One Planet Architecture instituut de notitie ‘Ecologie van economie’. Deze notitie schetst enkele educatieve  perspectieven voor de burger en professional van de toekomst in een circulaire economie. Dat leidt tot herijking van competentieprofielen, herijking van benodigde basiskennis maar ook de vraag ‘wat kunnen we leren van de natuur’ en welke leerstrategieën zijn passend? 

Een eerste discussie vond plaats met vertegenwoordigers uit onderwijs, natuur- en milieueducatie, bedrijfsleven, overheid en onderzoek (Kasteel Groeneveld 30 januari 2013). Het resultaat is geen leerprogramma, lespakket of methode. Het is een analyse van nieuwe en bestaande inhouden en ontwikkelrichtingen. Het vormt de basis waarop leerprocessen kunnen worden ingericht, zowel in het primair en secundair onderwijs als in beroepsgerichte opleidingen. 

Dit document is te beschouwen als een ‘map bouwelementen’ voor educatieve programmering voor de circulaire economie: basiskennis met doorkijkjes naar toepassingsgerichte kennis. Voor praktijkvoorbeelden van nieuwe businessmodellen, zie de bronnen: www.ellenmacarthurfoundation.org en www.circleeconomy.nl 

Download rapport hier: Ecologie van economie

Innovation a revolutionary evolution?

There are two major changes going on in Europe. This brings a strong emphasis on the need for innovation. 

The first change can be characterized as the “Energetic Society”. People, individuals are not waiting anymore for initiatives by governments or companies, they start their own cooperative company on car-sharing, care, maintenance, energy-suply and other issues. It is the joint feeling of independency that is a hughe driver for these initiatives. Being independent from large companies, like the energy-companies, being independent from unreliable partners (f.i natural gaz supply from unreliable partners) and being independent of the large financial system, that seems to be the collective feeling that brings people together. Those, mostly local, initiatives strive for self-sufficiency but now they still need the national grid for continious energy-supply and that is the same in many domains. So organize locally, use national partners: it has characteristics of an hybrid situation.

The second change is the transition from a linear to a circular economy. A circular economy is an industrial system that is restorative or regenerative by intention and design.. It replaces the ‘end-of-life’ concept with restoration, shifts towards the use of renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals, which impair reuse, and aims for the elimination of waste through the superior design of materials, products, systems, and, within this, business models. Such an economy is based on few simple principles. First, at its core, a circular economy aims to ‘design out’ waste. Waste does not exist—products are designed and optimized for a cycle of disassembly and reuse. These tight component and product cycles define the circular economy and set it apart from disposal and even recycling where large amounts of embedded energy and labour are lost. Secondly, circularity introduces a strict differentiation between consumable and durable components of a product. Unlike today, consumables in the circular economy are largely made of biological ingredients or ‘nutrients’ that are at least non-toxic and possibly even beneficial, and can be safely returned to the biosphere, directly or in a cascade of consecutive uses. Durables such as engines or computers, on the other hand, are made of technical nutrients unsuitable for the biosphere, like metals and most plastics. These are designed from the start for reuse. Thirdly, the energy required to fuel this cycle should be renewable by nature, again to decrease resource dependence and increase system resilience (e.g., to oil shocks).

The major shifts in thinking are to be acknowledged as process- and systems-innovation. They will bring fundamental shifts in thinking: ownership will be a changing paradigm with hughe consequences for responsibilities.

This needs reconsideration for the energy system.

The dominant system in energy is a centralized system: powerplants, national grids and so on. It has advantages: low prices based on scale, reliability and continious quality. It also has disadvantages: dependency, centralized price mechanisms, strongly based on traditional resources (fossil fuels) and uncontrollability for the individual customer.

The new system can be characterized as a decentralized system. This also has some advantages: local producers of energy (sun, wind, geothermal and bio), client as partner in production and consumption, local grids, autonomy. Ofcourse there are also some disadvantages: maintaining continuity in supply, need of new organisation-models and gaining the right quantities in supply.

The actual system is more and more a hybrid solution: use the advantages of both systems, deminishing the disadvantages. One could say that it is like the change in ships: steamvessels (new) with sails (old) in the 19th and early 20th century. By the way: we see this change nowadays appearing again. In the energysystem we see the same movement: from local energyfactories in the early 20th century to a completely centralised system in the early days of the 21th century and now we turn this around again.

The hybrid situation is part of the transition: we use the good elements of the old system to compensate the first failures of the new system. It is all about reliability.

So when a change is dawning from the actual linear economy to a circular economy, we tend to look for hybrid solutions. In the Netherlands there are initiatives to create a ‘Resources Roundabout’. That sounds circular and it has the intention to be the basis of a circular system but we organize it as a new solution for the failures of the ‘old’ linear economy. The name says it already: roundabouts are not intended to change the system of logistics in traffic management, it is just a solution for the vulnerability of the crossroads of lines, roads. It helps traffic streaming more efficiently and safe. Not bad but also not a fundamental change. Maybe in the long term it will evolve or adapt to the new circular system.

The most difficult part of such a transition, from linear to circular, is to find the new ways of wheeling and dealing. What’s new? We see some initatiatives that found a new way: forget ownership of the customer, pay for performance, (collective) ownership of resources, growing attention on services etc. We will need to find more and fundamental solutions in the new, circular, system. That’s what we at OPAi are working on these days: new businessmodels, new value creation, new systems solutions and help/advise on implementing of the new, circular, economy in businesses and organisations/institutes.

For the moment we see a lot of hybrid solutions. Don’t worry, that’s a good thing: the existing has value, new values need to be developed and such a transition doesn’t need to be a deadly revolution, better might be the evolutionairy road. I would say, we need a revolutionair evolution. Why revolutionary? Because we need speed. Speed in innovation, new businessmodels, new economic values, new contracts and everything that is part of the new circular economy.

Leren van de Natuur

Voor Agentschap NL heeft het One Planet Architecture institute vorig jaar een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om te leren van de natuur als weg naar de circulaire economie. Dit rapport laat zien dat er breed nagedacht wordt over de principes uit de natuur die de basis kunnen vormen voor een circulair functionerende economie. Het vraagt ondermeer een herijking van de wijze waarop we kijken naar de natuur: kringlopen zijn niet alleen een belangrijk fenomeen in de ecologie, maar vormen een bron van inspiratie voor onze productie en consumptiesystemen. De wijze waarop materialen in de natuur, maar vooral ook in de fysica, hun waarde behouden is een belangrijk thema.
Het rapport is hier beschikbaar: rapport LvdN defin

Circular Economy and Governance

There were some interesting meetings last week in the Netherlands on circular economy. Since the basics were launched by the Ellen MacArthur Foundation it gains a lot of interest in companies, science, education and government. The new agreement of the two Dutch political parties (VVD & PvdA) that took over the office this week, mentions the circular economy. Not yet accompanied by an idea on the measurements or plans, but it is seen as a perspective for the Dutch economy.

During the discussions on governance I heard some different ideas that I would like to share. In short statements it is about:

Legislation

The old school ‘decoupling’ of economy and environment/health brought us some laws and regulations that are not favorable for the circular economy. Most of them are in the field of wastemanagement. Oce materials are waste, they will be seen as wast by law and can not be handeled as resources. This needs reconsideration.

Taxes

This is a big issue at the moment that needs a lot of attention, because of several reasons: it is tricky to use taxes for policy-ambitions, it will bring massive debates and there is no clarity (yet) on how it can be done. The essential element is that taxes should shift from labour to resources/materials. In our discussions we see it as a tax on derived value(s). Creativity is needed to come to a robust systemchange.

Programs

One of the issues in the Netherlands is the freedom of the economic markets. That brings a governmental attitude that can be characterized as ‘a step back’, when ever an intervention is needed. Someone said to me: “it is like Dutch football (soccer), we have the worlds best individuals but in the transition to the circular economy we do need a good coach.” That could be provided by governmental support. Then the question is ofcourse what kind of interventions we need. Well, it is not about the change to a regulated (plan-)economy, it is supporting the capacity to grow, to learn and to innovate. These are policy goals that fit in to the Dutch way of looking to the relation between government and the ‘free’ market. By providing some programs on these three issues, the change can be supported and the government might be the right coach to become a champion in the European of Global economy. It is about creating impulses that help to speed up our capacities to work in the circular economy.

Let me try to point out some headlines of these three programs:

  • Program Growth CE: creating insights in new business models, facilities that support new types of handling resources and how to ‘track and trace’ them, experiments on performance based contracting in all public sectors: health, infrastructure, building, offices and other domains;
  • Program Learn CE: working in the circular economy can be supported by knowledge support, research and education. The need of new paradigms, understanding the ‘why and how’, creating new capacities and competencies is obvious. That need attention for implementation, curriculum development as well is basic education as vocational and professional education. Through a programma that provides impulses the need for speed can be supported;
  • Program Innovate CE: since the new circular economy will bring new products and new product/service combinations there is a need for innovations on techniques, processes and even on a systemslevel. That can be done by businesses, but there is a coupling of new resposibilities that needs to be supported by innovation facilities. The example of the UK Innovationchallenge http://www.linkedin.com/groups/Free-brokerage-events-New-Designs-4163409%2ES%2E179129708?view=&gid=4163409&type=member&item=179129708&trk=eml-anet_dig-b_nd-pst_ttle-cn&_mSplash=1 for Designers could be used as a starting point.

Of course I would say that these programmes need to be combined, then a real program management should be facilitated that knows how transtions and their interventions can be planned and executed. Guess who could do this…

The Dutch Circular Economy

In the new Dutch, government-agreement it is stated that the circular economy will be supported. No indications, yet, on the way how this will be done. Nevertheless an important step in the development of the Dutch Circular Economy.

OPAi took the initiative, together with the Ellen MacArthur Foundation to realize a Dutch edition of the report ‘Towards a Circular Economy’. We cooperate with MVO-Nederland (CSR-NL) and a group of funding partners: Liander, Sita, VNCI, Rabo, WWF-NL, TurnToo and the ministry of Economic Affairs. This will not be a mere translation of the original report but a strong focus on the consequences for the Dutch economy including a strong vision on the transition it will take to make the big change in the oncoming years.

Last week I participated in a discussion at the ministry of Finance on enhancing sustainability in their policies, purchasing and performance. This discussion brought a lot of attention for the Circular Economy. Once again we saw how professionals from governmental agencies, companies and institutions (science) are touched by the fundaments of the circular economy. It is a perspective that brings a new way of perceiving the future and its possibilities.

Let me share some of the thoughts that I heard and came in to my mind while listening to some of the discussions. I’ll bring them point by point:

It is not about morality, it is about economic change is a strong quality of the discussions on the circular economy. It needs thinking about systemic changes in the economic system. When we are able to create a circular system, then ‘feedback-mechanisms’ will occur. Producers are not just responsible for making something reasonable good, they are responsible for the performance and the re-use of the product and its resources: social, physical and economical. So it is not about doing good or even better, it is about economic change.

Decoupling is normal, coupling is the way to go However I am not quite sure about the words and ‘slang’ quality of it, it is the way to change our way of looking. Decoupling economy and ecology has been the way we encountered the environmental problems up till now: laws, regulations and control was the basic for environmental protection. Economy and ecology were more or less enemies. At least the the economic stakeholders (producers) were responsible for all the damage that was done and the ecologists/environmentalists tried to work from the perspective of protectionism. Now this is changing and we need to rethink these perspectives. Our economic system has brought quite some quality in our lives. Now it’s the time to realize the value that the economic stakeholders can have in creating new values and quality. Producing in ways that enhance the quality of ecosystems (and their biodiversity), gain clean water, purify the air, making our lives more healthy: that is the way to go!

Problem-oriented or future-driven that is a key-issue. Most sustainability initiatives are problem oriented and bring a kind of problem-solving solutions. That strategy makes that we focus on efficiency: making things better (mostly just a bit better) instead of redesign for the future. The circular economy is a new way of working and needs redesign of our systems and products. That is future driven!

Autonomous from nature to an inclusive system In the last centuries mankind has been working on becoming autonomous from nature. Where ever we live, we create the same living conditions for ourselves. The circular economy uses much more the basics of the natural system. So we will see a development in which we need to learn (again) to live ‘inclusive’ with nature.

Small is beautiful shifts to systems change. Small steps is what we tend to like in our steps to sustainability. The governmental agency that realizes biological catering in its organization is now seen a a major step forward. But what is really needed is sustaining the core business of every organization. The circular economy offers a way to do so. It is on the systems change, the real transition and needs new paradigms in the products or policies of institutions, whether it is a governmental agency or a company or an educational institution.

Educate, educate, educate! We need to prepare ourselves and the oncoming generations to be able to work in the circular economy. That means a thorough understanding of natural systems, the ability to redesign, rethink and recreate the circular economy.

Intentions becomes conditions is a last point I would like to describe. Sustainability works with a lot of good intentions. These intentions are mostly based on ideas about the quality of live for humans and nature. Steering on intentions has been effective in the last decades. We have in the Netherlands, Europe and most of the world reasonable adequate laws and regulations to protect the environment. Though the decay is still going on. Now more and more we see that new ways are needed. We need to redesign our approach to policy-making. My perspective is that we should create the conditions that give incentives to the change: how can a government enhanced the circular economy? By asking the right question! When governments use their purchasing-power the change could be there very soon. So stop buying, start asking for performance and look for performance based contracting.

A year ago no one in Dutch politics was aware of the concept of the circular economy. Now it is one of the options for the nearby future and recognized as such. Change happens!