Biomimicry in de gebouwde omgeving

Biomimicry betekent letterlijk het leven imiteren of nabootsen. Biomimicry is een methode om inspiratie uit de natuur te halen en dit positief in een ontwerp te gebruiken. Deze methode werd al vaak gebruikt in de geschiedenis, echter de term biomimicry is pas bekend geworden sinds 1997 Janine Benyus het boek “Biomimicry” schreef. Om deze methode zo succesvol mogelijk toe te passen, gebruik je het in een zo vroeg mogelijk stadium. Een ontwerper dient de essentie van het ontwerp te bepalen, om vervolgens zich door de juiste modellen uit de natuur zich te laten inspireren. Als het juiste model is gevonden, zoek je een manier om het volgens Life’s Principles toe te passen in het ontwerp. Biomimicry is een algemeen ontwerp-proces. Om het in de gebouwde omgeving toe te kunnen passen, dien je de juiste vragen te stellen en genoeg biologische kennis in huis te hebben.

Meer informatie over het toepassen van biomimicry in gebouwde omgeving vindt je in het artikel hier: Biomimicry in de gebouwde omgeving

Biomimicry and “back to the basics”

“The more our world functions like the natural world, the more likely we are to endure on this home that is ours, but not ours alone.”~ Janine M. Benyus

‘BIOMIMICRY – Innovation inspired by Nature’, geschreven door Janine M. Benyus, werpt een nieuw inzicht op duurzame ontwikkeling.
Door het bestuderen van modellen, systemen, processen en elementen uit de natuur, is het mogelijk om levensvatbare ontwerpen voor menselijke problemen te realiseren. De vraag die wij ons nu stellen is: Kunnen wij biomimicry gebruiken in het ontwerpproces van de architect?

De natuur onderzoekt en ontwikkelt zich al ruim 3,8 miljard jaar en heeft een gesloten systeem gecreëerd waarin alles, op efficiënte manier, wordt hergebruikt. Het model van de natuur heeft succes. Wat is het verschil met onze manier van handelen?

De werkwijze van de natuur is omschreven in “Life’s Principles”. Deze principes zijn de basis voor het natuurlijke systeem. Kunnen wij dit gebruiken om onze wereld vorm te geven? Wij denken van wel en we zijn op zoek naar een manier om deze principes aan het ontwerp van een gebouw te koppelen.

De methode is toe te passen op verschillende niveaus:
Als model; voor vorm, proces, systeem en strategie. Als maatstaf; binnen welke kaders kan men opereren, de natuur werkt en is blijvend. Als mentor; kijk naar wat we van de natuur kunnen leren, niet wat er uit kunnen halen. De uitdaging is om de methode te doorgronden en toe te passen op elk niveau van het vakgebied. Wij houden ons bezig met het ontwerpproces tot het ontwerp.

De vitale vraag waar biomimicry uit voorkomt is natuurlijk het volgende: Hoe houden we deze aarde levensvatbaar?

Het is tijd om breder te kijken dan een aanpassing op het huidige. Het is tijd om bij elke oplossing opnieuw de essentiële vraag te stellen. Wat wil ik dat mijn ontwerp gaat doen? En hoe heeft de natuur hier een oplossing voor gevonden?

Uiteindelijk gaat dit alles niet om het vinden van één oplossing. Het gaat om een verandering in de fundamentele denkwijze van de mensen. Deze verandering is niet alleen in de bouw noodzakelijk, maar ook in onze economie en maatschappij. De enige oplossing is een integrale oplossing. Hopelijk kunnen wij u de komende maanden inspireren om hierover na te denken!

Wij zijn Patrick Ooms en Jurre machielsen. Sinds februari werken wij aan onze afstudeerscriptie ‘Biomimicry in the built environment’. De vraag die wij ons hebben gesteld is: kan een gebouw aan de hand van de principes van biomimicry worden ontworpen en gerealiseerd?

Om deze vraag te beantwoorden proberen we het principe van biomimicry te doorgronden en deze te herschrijven voor het bouwproces. Dit blog is een weergave van de bevindingen die wij tijdens ons afstudeeronderzoek doen.
Het eerste artikel is een korte samenvatting van de methode biomimicry en wat wij ermee willen bereiken. Wij hopen u hiermee te inspireren en motiveren om opnieuw stil te staan bij alledaagse handelingen. Voor advies of vragen kunt u mailen naar djj@opai.eu. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Leren van de natuur

In opdracht van Agentschap NL begint OPAi aan het opbouwen van een ‘consortium’ rond het thema ‘Leren van de natuur’. Hierbij kijken we naar de natuur als leermeester. Zoals in biomimicry wordt gekeken naar biologische fenomenen die als voorbeeld kunnen dienen voor product- of materiaalontwikkeling. In Cradle to Cradle wordt gebruik gemaakt van een reeks fundamentele ecologische processen (kringloop, successie, diversiteit en resilience), voor produktontwikkeling en bouw/architectuur. Ook op systeemniveau kunnen we nog veel leren van de natuur: stedelijke ontwikkelingen en gebiedsontwikkeling. Daarbij staan fundamentele en functionele ontwikkelingen centraal: welke oplossingen en mechanismen functioneren in de natuur, die ons inzicht kunnen geven voor hoogwaardige, duurzame, ontwikkelingen.

Er is een omslag gaande in de relatie tussen duurzame ontwikkeling en economie. Tot eind 20e eeuw stond de technologische ontwikkeling centraal met daarnaast aandacht voor behoud en beheer van sociale en ecologische waarden. Nu vormen discussies over een circulaire economie en een nieuwe verhouding van cultuur, natuur en techniek vrijwel dagelijks een punt van aandacht. Vooral de verhouding economie-ecologie lijkt een basis voor maatschappelijke vernieuwing. Daarbij is de vraag op welke wijze de verhouding invulling krijgt. Beheer en behoud (wise-use) krijgen veel aandacht terwijl ontwikkelingsgerichte discussies veel minder prominent zijn.

Ken Webster en Craig Johnson publiceerden hun boek Sense & Sustainablity in het Verenigd Koninkrijk in 2009, waarna de Nederlandse vertaling in 2010 verscheen onder de titel ‘Leren van de natuur, inspiratie voor een duurzame toekomst’. Die laatste titel vraagt om meer. Daarvoor wordt de aanzet in het boek nadrukkelijk gegeven, maar nu vraagt om implementatie in de Nederlandse samenleving en economie. Er zijn verschillende manieren om van de natuur te leren. Daarin hebben we in Nederland nog niet een echte traditie. Natuurlijk zijn er incidentele voorbeelden te noemen, zoals het ‘haaienpak’ voor wedstrijdzwemmers, het ontwerp voor een energy-sufficient datacentrum (Ozzo: inspiratie bijenkorf) en andere.

Agentschap NL, het programma LvDO en NME, liet het boek van Webster en Johnson vertalen en voorziet dat er in de komende jaren veel tijd en energie nodig is om tot een nieuwe Nederlandse traditie te komen. Het ontwikkelen van zo’n nieuwe traditie vraagt investeringen in kennis en ervaring, innovatie en vooral in het verbinden van mensen en organisaties.

OPAi ziet mogelijkheden om tot deze nieuwe verbindingen te komen.